Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 1985, SỐ 2

22/02/2013
TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      
XÃ LUẬN      
Trau dồi đạo đức cách mạng, noi gương Bác Hồ vĩ đại   TẠP CHÍ XHH 3
Tiêu diệt chủ nghĩa phát xít là bảo vệ những giá trị cao đẹp của nhân loại   TẠP CHÍ XHH 8
KỶ NIỆM LẦN THỨ 95 NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH     12
Giáo dục thanh niên Việt Nam theo gương Bác Hồ vĩ đại   NGUYỄN KHÁNH TOÀN 13
Tổ chức và rèn luyện các thế hệ trẻ nước ta   VŨ MÃO 18
Về sự kế thừa giữa các thế hệ ở Việt Nam hiện nay   PHẠM NHƯ CƯƠNG 20
Quán triệt hơn nữa tư tưởng của Bác Hồ trong việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau   THÀNH DUY 24
"Bản án chế độ thực dân Pháp" - Một công trình mẫu mực về xã hội học của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc   TRẦN THỊ QUÝ 28
VĂN HÓA MỚI VÀ LỐI SỐNG MỚI      
Những phương hướng phấn đấu và rèn luyện trên mặt trận văn hóa và nghệ thuật   VŨ KHIÊU 33
Mấy vấn đề văn hóa trong thời kỳ quá độ   HÀ XUÂN TRƯỜNG 41
Một số vấn đề về công tác vận động nếp sống mới trong thời gian tới   VĂN PHÁC 44
Khoa học và mê tín   BÙI NGỌC 49
Truyền thống và cách mạng trong lối sống của các dân tộc ít người ở Việt Nam   ĐẶNG NGHIÊM VẠN 55
Nhiếp ảnh Việt Nam trước vẻ đẹp của đất nước   VŨ KHIÊU 60
Nghệ thuật tạo hình và lối sống đô thị   NGUYỄN QUÂN 64
XÃ HỘI HỌC VÀ ĐỜI SỐNG      
Mấy vấn đề về lối sống đô thị ở nước ta   CHU KHẮC 67
Thông tin đại chúng và lối sống thanh niên tại một xã Thái Bình   PHẠM BÍCH 72
Bước đầu nhận xét về thái độ lao động của thanh niên công nhân Thủ Đô   TRẦN KIM XUYẾN 77
Góp phần suy nghĩ về hướng khắc phục tình trạng mê tính dị đoan tại thành phố Hồ Chí Minh   TRẦN HỒNG LIÊN 82
Người phụ nữ trong lao động gia đình   MAI KIM CHÂU 87
XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      
Xã hội Hunggari sau 40 năm xây dựng và phát triển: Khoa học xã hội Việt Nam trước những thành tựu của nhân dân Hunggari anh em   VŨ KHIÊU 91
Tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước anh em   NHIÉCKI IÔDÉP 93
Những thành tựu về mặt xã hội ở Hungari   NGUYỄN HOÀNG MAI 95
XÃ HỘI HỌC VÀ LỊCH SỬ      
Nguyễn Khuyến nhà thơ lớn của dân tộc   VŨ KHIÊU 97
PHÊ PHÁN XÃ HỘI HỌC TƯ SẢN      
Tính lịch sử trong phê phán xã hội tư sản   ĐẶNG CẢNH KHANH 105
TIN TỨC XÃ HỘI HỌC      
Lễ kỷ niệm và Hội nghị khoa học nhân 150 năm ngày sinh thi hào Nguyễn Khuyến   P.V 110
Hội thảo khoa học về: "Xã hội Việt Nam và Phật giáo Việt Nam"   P.V 114
Hội nghị khoa học "Những vấn đề kinh tế - xã hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc"   P.V 114
Hội thảo khoa học về phụ nữ   P.V 115
Hoạt động xã hội học tại Hải Phòng   P.V 115
NHỮNG MẨU TIN XÃ HỘI HỌC     116