Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 1985, SỐ 3

22/02/2013
TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG      
Vấn đề ở của nhân dân ta ngày nay và nhiệm vụ của xã hội học   VŨ KHIÊU 3
Một vài kiến nghị về chính sách phân phối tổ chức xây dựng và quản lý nhà ở   NHÓM NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI NHÀ Ở 13
ĐIỀU TRA THỰC NGHIỆM XUNG QUANH VẤN ĐỀ NHÀ Ở      
Nhận định chung về điều kiện ở hiện nay   PHÒNG XHH ĐÔ THỊ 27
Tình hình nhân khẩu - xã hội của vấn đề nhà ở   PHÒNG XHH ĐÔ THỊ 31
Những vấn đề tâm lý - xã hội của nhà ở và việc tổ chức nơi ở   PHÒNG XHH ĐÔ THỊ 37
Những khía cạnh sinh hoạt, lối sống của dân cư và vấn đề ở   PHÒNG XHH ĐÔ THỊ 41
Một số vấn đề cấp bách trong chính sách phân phối, huy động vốn xây dựng và quản lý nhà ở hiện nay   PHÒNG XHH ĐÔ THỊ 45
Nhà ở từ một góc nhìn tâm lý học   ĐỖ LONG 52
Vấn đề nhà ở và lối sống gia đình đô thị   CHU KHẮC 55
Vấn đề nhà ở và lối sống thanh niên đô thị   TRẦN KIM XUYẾN 63
Những thay đổi về thị hiếu thẩm mỹ của nông dân qua bố trí nội thất tại một huyện Hải Phòng   NGUYỄN BÍCH LIÊN 69
Nhà ở như thế nào cho thích hợp với sự biến đổi cơ cấu và quy mô gia đình hiện nay   TRỊNH THỊ QUANG 75
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội xây dựng nhà ở theo phương thức "Nhà nước và nhân dân cùng làm"   NGUYỄN SƠN LỘC 81
Tình hình quần cư và nhà ở của một xã vùng khô ráo đồng bằng sông Cửu Long   TRẦN VĂN TÝ 83
DÂN SỐ THẾ GIỚI      
Trích ý kiến nhận xét của một số nhà nghiên cứu đối với đề tài nhà ở   NGUYỄN VĂN THAN
HOÀNG ĐẠT
PHẠM KHIÊM ÍCH
90
XÃ HỘI HỌC VÀ THỜI SỰ XÃ HỘI      
NHÂN NGÀY BÁO CHÍ VIỆT NAM
Vai trò xã hội của các tạp chí khoa học
  VŨ KHIÊU 95
NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27-7-1985
Mấy nhận xét xã hội học về tình hình thương binh và gia đình liệt sỹ tại Thái Bình
  HOÀNG ĐỐP
99
XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      
Cải tiến kế hoạch hóa xã hội và nghiên cứu xã hội học   V.N IVANOV 105
Mấy nhiệm vụ của xã hội học Bungari   NIKO JAKHEN 115
Vấn đề nhà ở tại Hunggari   NGUYỄN HỒNG NHUNG 117
XÃ HỘI HỌC VÀ LỊCH SỬ      
Cách mạng tháng Tám và sự phát triển của xã hội học ở Việt Nam   ĐẶNG CẢNH KHANH 119