Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 1985, SỐ 4

22/02/2013
TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      
VẤN ĐỀ DÂN SỐ HỌC      
Tăng cường lãnh đạo cuộc vận động kế hoạch hóa gia đình nhằm hạ tỷ lệ phát triển số dân   TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC 3
Đặt mọi vấn đề của dân số chúng ta trên cơ sở khoa học   VŨ KHIÊU 5
Một vài nét về dân số Việt Nam   ĐẶNG THU 16
Công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình trong thời gian qua   NGUYỄN CÔNG THẮNG 19
Dân số và kế hoạch hóa kinh tế quốc dân   NGUYỄN VĂN LẠNG 23
Tình hình dân số Việt Nam (qua cuộc điều tra dân số năm 1979 và qua các cuộc điều tra xã hội học gần đây)   PHẠM BÍCH SAN 27
Tâm lý xã hội truyền thống và kế hoạch dân số ngày nay   ĐỖ LONG 32
Ảnh hưởng của mối quan hệ thân tộc và láng giềng tới việc sinh đẻ và số con trong gia đình nông thôn   TRỊNH THỊ QUANG 34
Ảnh hưởng của quan điểm phong kiến đến kế hoạch hóa gia đình   LÊ NGỌC VĂN 38
Quan niệm của người nông dân về đẻ con trai và đẻ con gái   ĐOÀN KIM THẮNG 42
Mấy vấn đề giáo dục dân số cho người lớn   VŨ NGỌC BÌNH 46
Về tình hình sinh đẻ của các dân tộc các tỉnh miền núi phía Bắc   KHỔNG DIỄN 49
Nhu cầu về con ở nông thôn Bắc Bộ   PHẠM TỐ CHÂU 53
Vấn đề lương thực dưới tác động của sự gia tăng dân số   NGUYỄN THANH HOÀN 57
Lao động nữ trong cơ cấu dân số nông thôn hiện nay   NGUYỄN THỊ HƯƠNG 59
VẤN ĐỀ DI CƯ VÀ ĐỊNH CƯ      
Về những quan điểm cơ bản trong công tác di dân ở Việt Nam   TRẦN ĐÌNH HOAN 62
Đắc Lắc qua mười năm thực hiện định canh định cư trong đồng bào các dân tộc của tỉnh   MƯỜI NGUYÊN 68
Tình hình di dân nông nghiệp đi xây dựng các vùng kinh tế mới từ năm 1975 đến nay   PHẠM NHẬT TÂN 72
Xung quanh tình hình sản xuất và đời sống của một số cộng đồng di dân   ĐẶNG NGUYÊN ANH 79
Khả năng hòa nhập và mức độ ổn định của các cộng đồng di dân tại Đông - Tây Nam Bộ   PHẠM XUÂN ĐẠI 85
DÂN SỐ THẾ GIỚI      
Hướng biến động dân số thế giới   HOÀNG HOA 91
Dân số ở một số nước đang phát triển   NGUYỄN MINH THẮNG 92
Nhật Bản một số vấn đề dân số   H.H 95
Phát triển dân số và kế hoạch hóa gia đình ở Hunggari   NGUYỄN HỒNG NHUNG 96
TRAO ĐỔI Ý KIẾN      
Tìm hiểu Nghị quyết 8 về giá-lương-tiền với các chính sách dân số   NGUYỄN MINH THẮNG 99
TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ      
Những vấn đề xã hội học sinh đẻ   VŨ MẠNH LỢI 103
Các phương pháp dự báo dân số   ĐẶNG NGUYÊN ANH 107
PHÊ PHÁN XÃ HỘI HỌC TƯ SẢN      
Về phương pháp xã hội học tư sản   ĐẶNG CẢNH KHANH 114
TIN TỨC XÃ HỘI HỌC     121