Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 1986, SỐ 3

22/02/2013
TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      
Chào mừng thắng lợi Đại hội lần thứ XXVII Đảng Cộng sản Liên Xô      
Một sự kiện chính trị trọng đại   NGUYỄN VỊNH 3
Tầm quan trọng của chính sách xã hội trong Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Liên Xô   VŨ KHIÊU 7
XÃ HỘI HỌC VÀ ĐỜI SỐNG      
Vai trò của lao động trong lối sống xã hội chủ nghĩa   CHU KHẮC 13
Một số ý kiến về quan niệm của nông dân với giá trị học vấn   BẾ VĂN HẬU 20
Nguyện vọng nghề nghiệp và mong muốn thoát ly trong thanh niên nông thôn hiện nay   NGUYỄN PHAN LÂM 25
Thanh niên có khả năng giảm tỷ lệ sinh hay không?   ĐỖ THỊ NGỌC NGA 28
Thái Bình thực hiện chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước đối với thương binh, người về hưu và gia đình liệt sỹ   TRUNG CHÍNH 31
XÃ HỘI HỌC VÀ TỘI PHẠM      
Một số ý kiến về nghiên cứu tội phạm   THANH ĐẠM 35
XÃ HỘI HỌC VÀ LỊCH SỬ      
Hiểu và ngăn chặn di hại của Nho giáo trong công cuộc xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa   TRẦN ĐÌNH HƯỢU 39
Nhà thơ Miên Thẩm và xã hội của ông   LƯU TRỌNG LƯ 44
XÃ HỘI HỌC VÀ THẾ GIỚI      
Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Viện Nghiên cứu xã hội học Liên Xô   PHẠM KHIÊM ÍCH 53
Tác động của nền công nghiệp cơ khí xã hội chủ nghĩa đối với đời sống xã hội nông thôn Cộng hòa Dân chủ Đức   KURT KRAMBACH 60
Cơ cấu xã hội và kinh tế ở thủ đô Béc-lin   BÙI THẾ CƯỜNG 64
TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ      
Một số điểm cần lưu ý khi lập câu hỏi điều tra xã hội học   PHẠM QUỲNH HƯƠNG 70
ĐỌC SÁCH      
Người kỹ sư dưới con mắt nhà xã hội học   ĐỖ MINH KHUÊ 75
NHỮNG MẨU TIN XÃ HỘI   P.V 76
TIN TỨC XÃ HỘI HỌC     77