Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 1986, SỐ 4

22/02/2013
TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      
XÃ LUẬN      

Trước sự nghiệp vĩ đại của Đảng.
Nghiên cứu về cơ cấu xã hội và chính sách xã hội là nhiệm vụ hàng đầu của xã hội học

 

TẠP CHÍ XHH

3

NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ CƠ CẤU XÃ HỘI      

Chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ và những biến đổi thường xuyên của cơ cấu xã hội

 

VŨ KHIÊU

7

Mấy vấn đề nghiên cứu cơ cấu xã hội giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay

 

NGUYỄN VŨ

16

Người nông dân hiện nay trong mối quan hệ Nhà nước, hợp tác xã và gia đình

 

MAI KIM CHÂU

21

Cơ cấu xã hội và sứ mệnh lịch sử của người trí thức Việt Nam hiện nay

 

VŨ KHIÊU

30

Xã hội học với dân tộc ít người ở các tỉnh phía Nam

 

PHAN LẠC TUYÊN

36

NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI      

Xã hội học và chính sách xã hội

 

BÙI THẾ CƯỜNG

41

Chính sách dịch vụ trong sinh hoạt của công nhân viên chức đô thị

 

NGUYỄN HỮU MINH

46

Chính sách xã hội đối với nữ thanh niên tại các nông trường

 

TRẦN KIM XUYẾN

50

Mấy vấn đề tâm lý của người chuyển cư đi xây dựng vùng kinh tế mới

 

PHẠM XUÂN ĐẠI

54

Về các quan hệ giao tiếp trong tập thể lao động công nghiệp

 

VĂN THỊ NGỌC LAN

NGÔ THỊ KIM DUNG

60

Thể dục thể thao trong sinh hoạt của học sinh Thủ đô

 

ĐẶNG THANH TRÚC

63

XÃ HỘI HỌC VÀ THẾ GIỚI      

Các vấn đề cấp thiết của việc nghiên cứu xã hội học về cơ cấu xã hội của xã hội Xô viết

 

V.N IVANOV

66

Các vấn đề chính sách xã hội

 

GUNNAR WINKLER

73

Đối tượng và chức năng của xã hội học lao động Mác - Lê nin

 

RUDHARD STOLLBERG

78

Cơ cấu xã hội của thành phố xã hội chủ nghĩa

 

F.G. FAJZULLIN

84

Vài nét về cơ cấu ý thức của người Nhật Bản

 

HOÀNG HOA

92

XÃ HỘI HỌC VÀ LỊCH SỬ      

Cơ cấu xã hội của giới trí thức Việt Nam thời xưa

 

VŨ KHIÊU

96

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ      

Vấn đề tìm hiểu cơ cấu xã hội của giới trí thức ở các nước xã hội chủ nghĩa

 

LÊ PHƯỢNG

106

Mấy kinh nghiệm vận dụng phương pháp xã hội học

 

TÔN THIỆN CHIẾU

109

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI HỌC   P.V 112
NHỮNG MẨU TIN XÃ HỘI   P.V 116