Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 1987, SỐ 1 - 2

21/02/2013
TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      

Phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội VI của Đảng

   

1

Vài suy nghĩ về khoa học xã hội với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VI của Đảng

 

PHẠM NHƯ CƯƠNG

2

MẤY VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CƠ CẤU XÃ HỘI      

Góp phần nghiên cứu cơ cấu xã hội giai cấp công nhân Việt Nam trước năm 1975

 

NGUYỄN XUÂN MAI

6

Chức năng mới của hoạt động ngành nghề ở nông thôn hiện nay

 

NGUYỄN PHAN LÂM

11

Một số suy nghĩ về cơ cấu xã hội và việc hình thành lối sống mới ở nông thôn miền núi (qua thí dụ ở Lạng Sơn)

 

NGUYỄN VĂN HUY

18

Tính tích cực chính trị - xã hội trong lối sống xã hội chủ nghĩa

 

CHU KHẮC

26

Những khuynh hướng mới trong sự phát triển cơ cấu giai cấp - xã hội của xã hội Xô Viết trong giai đoạn những năm 70-80

 

V.KUZNECHEVSKIJ

 

34

Những vấn đề cấp bách của cơ cấu giai cấp - xã hội nước Cộng hòa Nhân dân Bungari

 

KR. DIMITƠRỐP

44

Vấn đề nghiên cứu cơ cấu xã hội ở Bungari và ý nghĩa thực tế của nó

 

ĐẶNG CẢNH KHANH

52

GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH XÃ HỘI      

Xã hội học với bảo trợ xã hội

 

HUỲNH ĐẮC HƯƠNG

61

Về một số chính sách xã hội đối với người lao động nữ

 

LÊ THI

64

Ứng xử xã hội và nhu cầu ở

 

TRƯƠNG QUANG THAO

72

Những nhân tố xã hội trong quá trình ổn định của một số cộng đồng di dân

 

LƯU ĐÌNH NHÂN

77

Mấy vấn đề chính sách xã hội của Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa Hunggari trong giai đoạn hiện nay

 

PHẠM KHIÊM ÍCH

82

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ      

Về các bước đi trong điều tra xã hội học

 

TÔN THIỆN CHIẾU

88

Vấn đề xây dựng chỉ báo khái niệm và chỉ báo thực nghiệm trong công trình nghiên cứu xã hội học thực nghiệm

 

TRẦN HỒNG VÂN

91

ĐỌC SÁCH      

Quan điểm của người Nhật về gia đình

 

HOÀNG HOA

98

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC      

Hội nghị các Viện trưởng Xã hội học các nước xã hội chủ nghĩa tại Budapest

 

TCXHH

102

Chào mừng 70 năm Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại và 20 năm thành lập Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam

 

 

103