Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 1988, SỐ 1 - 2

21/02/2013
TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      
XÃ LUẬN      

Góp phần xây dựng và hoàn thiện chính sách xã hội của Đảng

 

 

3

CƠ CẤU XÃ HỘI VÀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI Ở VIỆT NAM      

Giai cấp công nhân Việt Nam trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ

 

NGUYỄN XUÂN MAI

5

Đời sống gia đình công nhân lâm nghiệp và việc phát huy tiềm năng lao động

 

LÊ NGỌC VĂN

15

Cách mạng xã hội chủ nghĩa và sự biến đổi cơ cấu xã hội nông thôn Việt Nam

 

HỒNG CẢNH

21

Về những vấn đề xã hội ở một xã phát triển mạnh kinh tế hàng hóa

 

ĐẶNG CẢNH KHANH

31

Đặc điểm hình thành và xu hướng phát triển của tầng lớp trí thức Việt Nam

 

ĐỖ LONG

43

Lao động xã hội và lao động gia đình ở người nữ trí thức thành phố Hồ Chí Minh

 

LƯU PHƯƠNG THẢO

52

Sử dụng nguồn lao động và phân bố dân cư ở Việt Nam

 

TRẦN ĐÌNH HOAN

59

CƠ CẤU XÃ HỘI VÀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC      

Vai trò của xã hội học trong việc đẩy mạnh sự phát triển xã hội Xô Viết

 

ZAXLAVXKAIA T.I

68

Chính sách xã hội dưới chủ nghĩa xã hội và sự thực hiện nguyên tắc công bằng xã hội

 

ZUICÔVA E.M

81

Các quan hệ giai cấp - xã hội ở Liên Xô

 

BƯKOVA S.

91

Một số nét về điều tra xã hội ở Nhật Bản

 

HOÀNG HOA

98

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ VÀ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI HỌC      

Về vấn đề sử dụng phương pháp tỷ lệ phần trăm trong nghiên cứu xã hội học thực nghiệm

 

TRẦN HỒNG VÂN

101

Sử dụng thang đo trong nghiên cứu xã hội học

 

BÙI THANH HÀ

106

THÔNG TIN VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC      

Cải cách hệ thống trả công lao động ở Liên Xô: ba phương hướng, hai mô hình

 

 

110

Công tác bảo vệ môi trường sống ở Cộng hòa Dân chủ Đức

 

 

111

Hậu quả của việc coi nhẹ yếu tố xã hội

 

 

112

Bảo hiểm xã hội đối với người tàn tật

 

 

113

Một số biện pháp nhằm hạn chế sinh đẻ và xây dựng gia đình quy mô nhỏ

 

 

113

Dự án xuất khẩu người về hưu của Nhật Bản

 

 

114