Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 1988, SỐ 3 - 4

21/02/2013
TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      
ĐỔI MỚI TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ XÃ HỘI HỌC      

Khoa học xã hội Việt Nam đang đứng trước những đòi hỏi nghiêm ngặt của công cuộc đổi mới

 

TRẦN XUÂN BÁCH

3

Khoa học xã hội và cải tổ

 

M.S. GORBACHEV

7

Vài suy nghĩ bước đầu trong quá trình nhận thức lại về chủ nghĩa xã hội

 

PHẠM NHƯ CƯƠNG

9

Về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

 

NGUYỄN DUY QUÝ

12

Truyền thống và đổi mới trong văn hóa Việt Nam

 

VŨ KHIÊU

18

Cải tổ và khoa học xã hội học

 

V.N IVANOV

27

Khoa học xã hội học Bungari trước những nhiệm vụ mới

 

X. MIKHAILOV

37

Những việc cần làm ngay và trách nhiệm của khoa học xã hội

 

ĐẶNG THANH LÊ

47

XÃ HỘI HỌC VÀ THỰC TIỄN XÃ HỘI      

Những suy nghĩ bước đầu qua việc khảo sát thực trạng cơ cấu xã hội một vùng nông thôn

 

ĐẶNG CẢNH KHANH

53

Vài ý kiến về vấn đề giải phóng sức lao động ở một vùng nông thôn đồng bằng sông Hồng hiện nay

 

MAI KIM CHÂU

65

Bước đầu tìm hiểu về sự phân tầng xã hội trong nông thôn hiện nay

 

PHẠM VĂN PHÚ

70

Vấn đề phát huy tính tích cực của công nhân trong đổi mới cơ chế quản lý

 

NGUYỄN HỮU MINH

78

Về xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân các dân tộc thiểu số trong giai cấp công nhân Việt Nam

 

NGÔ ĐỨC THỊNH - NGUYỄN VĂN HUY

86

Một số ý kiến về chính sách dân số Việt Nam (đến năm 2000)

 

PHẠM BÍCH SAN

93

Vấn đề quỹ thời gian trong sinh hoạt gia đình hàng ngày

 

CHU KHẮC

97

XÃ HỘI HỌC VÀ LỊCH SỬ      

Nhà trí thức Đặng Huy Trứ (1825-1874) và trách nhiệm kẻ làm quan

 

VŨ KHIÊU

102

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ VÀ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI HỌC      

Xây dựng hệ thống chỉ báo sự phát triển của xã hội Xô Viết

 

G.OSIPOV-G.DENISOVSIJ-V.KOLBANOVSKIJ-P.KOZYREVA

115

Những vấn đề phương pháp luận nghiên cứu các di chuyển xã hội - nghề nghiệp trong bên trong thế hệ

 

I.V.UDALOVA- E.D GRASHCHDANNIKOV

122

Con người với văn hóa và kỹ thuật

 

S.LOSAKOVA-N.KRYLOVA

128

Thanh niên Nhật Bản qua một số điều tra xã hội học

 

HOÀNG HOA

134

Tổ chức điều tra xã hội học qua việc thực hiện chính sách khoán

 

HOÀNG ĐỐP

139

GIỚI THIỆU SÁCH      

Các phương pháp định lượng trong điều tra xã hội học

 

TÔN THIỆN CHIẾU

146

THÔNG TIN XÃ HỘI