Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 1989, SỐ 1

21/02/2013
TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      

Hệ thống nông nghiệp và vấn đề nghiên cứu xã hội học ở nông thôn

 

ĐÀO THẾ TUẤN

3

Những vấn đề của cơ cấu xã hội và chínhh sách xã hội ở nông thôn Bắc Bộ

 

TƯƠNG LAI

10

Hoàn thiện cơ cấu năng lực người sản xuất hàng hóa trong nông thôn đồng bằng sông Cửu Long

 

NGUYỄN QUANG VINH

22

ĐIỀU TRA THỰC NGHIỆM      

Một số định hướng giá trị của nông dân một vùng nông thôn Bắc Bộ

 

NGUYỄN ĐỨC TRUYẾN

30

Tìm hiểu một số nhân tố kích thích lao động sáng tạo của người trí thức

 

ĐỖ MINH KHUÊ

36

Một số đặc điểm tâm lý- xã hội của nông dân đối với sự phát triển ngành nghề ở một vùng nông thôn

 

KHUẤT THU HỒNG

42

DIỄN ĐÀN XÃ HỘI HỌC      
Truyền thống và hiện đại trong sự nghiệp mới của chúng ta   TƯƠNG LAI, TRẦN ĐÌNH HƯỢU, ĐÀO THẾ TUẤN, QUANG ĐẠM, HOÀNG TỤY, NGUYỄN HỒNG PHONG, HỒ NGỌC ĐẠI, PHẠM ĐỨC DƯƠNG, VIỆT PHƯƠNG, HÀ VĂN TẤN 45
TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ      

Xã hội học: Một huyền thoại

 

GHENNAĐI BATƯGHIN

65

Quan điểm tổng hợp và những triển vọng trong lý luận xã hội học đại cương: Talcott Parsons

 

N.GHENOV

75

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI     85

Về sự nghiên cứu hệ thống đẳng cấp xã hội ấn độ từ góc độ của lý thuyết phân tầng xã hội

 

ĐẶNG NGUYÊN ANH

86

Gia đình Nhật Bản ngày nay

 

MAI HUY BÍCH

90

ĐỌC SÁCH      

Điều tra tâm lý - xã hội học về vai trò vợ chồng và cơ cấu gia đình

 

ĐẶNG THANH TRÚC

94

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC      

Những con người nào cần thiết cho cuộc cải tổ?

 

H.A
TÚ HÒA

100

Hạch toán kinh tế và thuê khoán ở Liên Xô qua các điều tra xã hội học

 

H.A

100

Các hợp tác xã ở Liên Xô - những khó khăn và sự phát triển

 

V.A

101

Người công nhân thế kỷ XXI sẽ như thế nào?

 

N.V

102

Thị trường lao động ở Thụy Điển

 

Đ.M.K

103

Phải chăng là gia đình Nhật Bản đang suy thoái?

 

VŨ LỢI HIỀN

104

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC     106
THƯ BẠN ĐỌC      
Mấy ý kiến về vấn đề người về hưu   HOÀNG HỒ 108