Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 1989, SỐ 2

21/02/2013
TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      

Đổi mới quản lý nông nghiệp và những vấn đề xã hội đang đặt ra ở nông thôn

 

HỮU THỌ

3

Đề tài gia đình trong nội dung nghiên cứu của Viện Xã hội học những năm sắp tới

 

TƯƠNG LAI

10

Nhận xét bước đầu về gia đình của người Việt

 

NGUYỄN TỪ CHI

16

Về gia đình truyền  thống Việt Nam với ảnh hưởng Nho giáo

 

TRẦN ĐÌNH HƯỢU

25

Bằng cách nhìn lịch trình, tìm cơ chế nhân cách con người miền Nam nơi điểm xuất phát đi lên chủ nghĩa xã hội

 

HOÀNG THIỆU KHANG

39

ĐIỀU TRA THỰC NGHIỆM     43

Gia đình là đơn vị sản xuất cơ bản ở nông thôn

 

ĐỖ THÁI ĐỒNG

46

Một đặc trưng về cơ cấu và chức năng gia đình Việt Nam ở đồng bằng sông Hồng

 

MAI HUY BÍCH

52

Vài nét về quan hệ gia đình của một số tộc người Tây Nguyên

 

NGUYỄN DUY THIỆU

56

Sử dụng thu nhập của các hộ gia đình ở một số vùng kinh tế mới Tây Nguyên

 

XUÂN HÒA

66

DIỄN ĐÀN XÃ HỘI HỌC      

Hội thảo khoa học về dân số và kế hoạch hóa gia đình

 

TƯƠNG LAI, ESTA UNGAR, TRƯƠNG XUÂN TRƯỜNG, ĐỖ MINH KHUÊ, NGUYỄN THỊ HƯƠNG, PHẠM VĂN PHÚ, ĐẶNG NGUYÊN ANH, LÊ NGỌC VĂN, KHUẤT THU HỒNG, TÔN THIỆN CHIẾU

70

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ      

Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách của việc xây dựng tập bài giảng về Xã hội học ở Việt Nam

 

NHƯ THIẾT

90

Sự hợp lý hóa của thế giới thoát khỏi phù phép

 

WOLFGANG KUTTLER - FRIEDRICH HAUER

95

Một số vấn đề về sai số trong nghiên cứu bằng mẫu

 

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

98

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Sự thể là thế nào ? (Về những vấn đề Xã hội học ở Liên Xô)

 

G.V. OXIPÔP

103

Xã hội học Liên Xô trong giai đoạn cải tổ

 

 

109

Tìm hiểu về Xã hội học ở Trung Quốc

 

TRẦN LÊ SÁNG

113

Người Mỹ sống bằng những giá trị nào

 

L.R.KOHLS

117

Ghi nhận từ một chuyến đi khảo sát khoa học ở Australia và Indônêxia

 

NGUYỄN QUANG VINH

125

ĐỌC SÁCH      

Đọc "Lễ nghi chí" của Phan Huy Chú

 

THẾ VĂN

129

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC      

Nhà nước Tiệp Khắc quan tâm tới gia đình

 

Đ.M.K

133

Một giải pháp Nhật Bản về gia đình

 

VŨ LỢI HIỀN

133

Ly hôn và cuộc hôn nhân lần thứ hai

 

NG.M

134

Bí quyết thành công của các nhà quản lý Thụy Điển

 

P.V

135

Thông tin trong thế giới hiện đại

 

P.V

136

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC     136
THƯ BẠN ĐỌC      
Nghiên cứu văn hóa gia đình - một đòi hỏi cấp bách   NGA MY 141