Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 1989, SỐ 4

21/02/2013
TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      

Mối quan hệ của phát triển công nghệ với văn hóa-xã hội ở các nước đang phát triển

 

VŨ ĐÌNH CỰ

3

Nông dân với các chủ trương, chính sách đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp hiện nay

 

CHU HỮU QUÝ

9

Những kiến nghị về chiến lược con người trong xây dựng chiến lược kinh tế  xã hội đến năm 2000

 

TƯƠNG LAI

17

ĐIỀU TRA THỰC NGHIỆM     21

Một số biến đổi trong tâm lý xã hội ta những năm gần đây qua việc chuyển đổi hệ giá trị

 

ĐỨC UY

22

Giới trí thức thành phố Hồ Chí Minh và những vấn đề của người trí thức xây dựng chủ nghĩa xã hội

 

NGUYỄN QUỚI

27

Mối quan hệ giữa phân công lao  động giới tính và địa vị phụ nữ, sự tác động của chúng tới hành vi sinh đẻ của phụ nữ nông thôn

 

NGUYỄN THỊ HOA

35

Nâng cao địa vị người phụ nữ, sự chuyển đổi nhu cầu sinh con và kế hoạch hóa gia đình

 

ĐOÀN KIM THẮNG

47

DIỄN ĐÀN XÃ HỘI HỌC      

Tiếp tục trao đổi về truyền thống và hiện đại trong sự nghiệp mới của chúng ta

 

TƯƠNG LAI, HÀ VĂN TẤN, NGUYỄN VĂN HẠNH, TRẦN ĐÌNH HƯỢU, ĐẶNG ĐỨC SIÊU, PHAN ĐẠI DOÃN, PHAN NGỌC, MINH CHI, NGUYỄN HÙNG HẬU

53

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ      

Sự kết hợp giữa phân tích văn hóa và phân tích cơ cấu xã hội

 

S.N. EINSENSTADT

80

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Một số vấn đề về nghiên cứu giá trị trong xã hội học Hunggari

 

TÂN HOA

87

Định hướng giá trị văn hóa và phát triển ở Indônêxia

 

KOENTJARANINGRAT

92

"Con người kinh tế" qua tấm gương soi của chủ nghĩa duy tâm đạo đức

 

VALENTINA PHÊDÔTÔVA

100

ĐỌC SÁCH      

Đọc: Về chiến lược quản lý lĩnh vực xã hội của công cuộc cải tổ

 

T.H

111

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC     113

Phát triển xã hội và văn hóa với tính cách là một khái niệm tổ chức cho việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học xã hội trong khung cảnh của một nước đang phát triển

 

PATYA SAIHOC

114

Vì sao trong các vùng nông thôn Nhật Bản thiếu các cô gái để kết hôn

 

VŨ LỢI HIỀN

117

THƯ BẠN ĐỌC      

Mười năm câu lạc bộ Thăng Long

 

HOÀNG HỒ

123

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ NĂM 1989     125
TIN TỨC XÃ HỘI HỌC     137