Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 2012, SỐ 4

21/02/2013

 

 

 

TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      
PHẦN CHUNG      
Lời tòa soạn     3

Nhìn lại khởi đầu của Tạp chí Xã hội học qua Tập san "Xã hội học" 1982

 

TRỊNH DUY LUÂN

4

30 năm Tạp chí Xã hội học: Nhìn lại và suy nghĩ   MAI QUỲNH NAM 11
Từ khái niệm “nông dân” tới “xã hội tiểu nông” ở Việt Nam: dẫn vào một nghiên cứu về phát triển nông thôn  

BÙI QUANG DŨNG

13

Bàn về mô hình phát triển xã hội và quản lý sự phát triển xã hội ở Việt Nam

 

VŨ MẠNH LỢI

23
Xã hội học và phát triển bền vững   VŨ TUẤN HUY 36
XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      
Di dân con lắc và di dân mùa vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước  

ĐẶNG NGUYÊN ANH

40

Tác động của chính sách xã hội tới đời sống nữ công nhân lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước hiện nay  

HOÀNG THỊ NGA

46

Các yếu tố tác động đến mức độ hài lòng về đời sống tinh thần

 

DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG

64

SỰ KIỆN – NHẬN ĐỊNH      

Giáo sư Vũ Khiêu và chặng đường phát triển Xã hội học Việt Nam

 

TRẦN CAO SƠN

76

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ      
Hội nhập quốc tế của nghiên cứu xã hội ở Việt Nam: Một phân tích và tự sự  

BÙI THẾ CƯỜNG

79

Các mối quan hệ trong gia đình ở Việt Nam: Một số vấn đề cần quan tâm  

NGUYỄN HỮU MINH

91

Khảo sát xã hội và nghiên cứu xã hội học thực nghiệm  

NGUYỄN ĐỨC CHIỆN

101

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Lý thuyết Structuration của A. Giddens

 

PHẠM VĂN BÍCH

105

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC      
* Trên giá sách của nhà Xã hội học     116
* Giới thiệu luận án/luận văn Xã hội học     118
* Thể lệ gửi bài     120
* Hộp thư bạn đọc      
TIN TỨC XÃ HỘI HỌC      
* Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Xã hội học Việt Nam lần thứ II     123
* Viện Xã hội học tổ chức nghiệm thu cơ sở các đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình 2011-2012 và xét đề cương đề tài cấp cơ sở năm 2013     123
* Tiếp chuyên gia Viện Triết – Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan     125
* Tiếp đoàn chuyên gia từ Viện Hàn lâm Khoa học Mông Cổ     125
* Đại hội Xã hội học Nga lần thứ IV “Xã hội học và xã hội: thách thức toàn cầu và sự phát triển vùng” ( 23-25/10/2012)     126
* Hội nghị Xã hội học Quốc tế khu vực Châu Á – Thái bình dương năm 2012     127
TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH 128
TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC NĂM 2012 132