Đổi mới chính sách đất nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới: Thực trạng và chính sách

28/10/2020

BÙI QUANG TUẤN

HÀ HUY NGỌC

Tóm tắt: Trong hơn 30 năm Đổi mới, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến đất đai, nhằm tạo điều kiện cho mọi chủ thể sản xuất, kinh doanh tiếp cận ngày càng thuận lợi hơn với nguồn tài nguyên quan trọng này. Tuy nhiên trong thực tiễn, chính sách đất đai vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, nhất là các vấn đề: sở hữu đất đai, hạn mức đất đai, phân mảnh đất đai… Đây được coi là điểm nghẽn lớn cần phải được tháo gỡ nhằm tích tụ, tập trung ruộng đất quy mô lớn, tạo điều kiện cho phát triển nông nghiệp hàng hoá và ứng dụng công nghệ trong điều kiện mới. Bài viết tập trung vào nghiên cứu về một số vấn đề cốt lõi về ruộng đất ở Việt Nam hiện nay: 1) quyền sở hữu đất đai; 2) vấn đề hạn điền sử dụng đất; 3) những bất cập, hạn chế của chính sách cần được khắc phục và sửa đổi nhằm phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng sản xuất hàng hoá.

Từ khóa: đất đai, đất nông nghiệp, chính sách đất nông nghiệp.

Tải bài viết