Tình trạng phân tầng xã hội hai cực ở Việt Nam hiện nay

28/10/2020

ĐỖ THIÊN KÍNH

Tóm tắt: Tình trạng bất bình đẳng giữa các tầng lớp xã hội về tài sản chỗ ở (trị giá chỗ ở chính, kiểu loại ngôi nhà ở chính, và đất ở hoặc nhà ở khác) thể hiện sự phân cực xã hội ở Việt Nam hiện nay. Một cực là tầng lớp cao (thượng lưu) có tài sản chỗ ở chính nhiều hơn so với cực kia bao gồm các tầng lớp còn lại. Đồng thời, bài viết đã lý giải rằng mô hình phân tầng xã hội có dạng “kim tự tháp” với tầng lớp trung lưu còn nhỏ bé, đã tạo nên tình trạng phân tầng xã hội hai cực trong thời kỳ Đổi mới. Tác giả dự đoán rằng đến khi Việt Nam hoàn thành công nghiệp hóa và trở thành nước công nghiệp thì cấu trúc xã hội sẽ có tầng lớp trung lưu đông đảo và tình trạng phân tầng hai cực hiện nay sẽ thay đổi và bất bình đẳng giữa các tầng lớp xã hội sẽ giảm đi.

Từ khóa: phân tầng xã hội, phân cực xã hội, tầng lớp trung lưu, Việt Nam.

Tải bài viết