Đặc trưng và tác động kinh tế - xã hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

28/10/2020

NGUYỄN VĂN THÀNH

Tóm tắt:  Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) diễn ra từ những năm 2000 đang tác động mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực của xã hội. Trong CMCN 4.0, thế giới thực tại sẽ chuyển đổi sang thế giới số, đúng hơn là một "bản sao” của thế giới thực trên nền thế giới số với những công nghệ vượt trội. Những yếu tố vốn được coi là lợi thế ở các quốc gia như Việt Nam, như nhân công giá rẻ lao động dồi dào, không còn là thế mạnh nữa, thậm chí trở thành mối đe dọa nghiêm trọng. Do đó, Việt Nam cần xây dựng và thực hiện ngay chiến lược nhằm xác định lại mô hình đào tạo nhân lực song song với nâng cao chất lượng lao động. Bài viết chỉ ra rằng sự phát triển mạnh mẽ của CMCN 4.0 trên thế giới vừa là thách thức, vừa là cơ hội đối với mỗi quốc gia, Việt Nam cần  chủ động thay đổi, thích ứng để tồn tại và phát triển, thay vì bị tụt hậu.

Từ khóa: cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ 4.0, tác động kinh tế - xã hội, Việt Nam.

Tải bài viết