Tìm hiểu định hướng nghề nghiệp của học sinh Trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sơn La

27/10/2020

NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG

NGUYỄN ĐỨC CHIỆN

 

Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu thực trạng định hướng nghề nghiệp cho học sinh nhà trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sơn La. Kết quả cho thấy công tác hướng nghiệp của nhà trường và gia đình cho học sinh còn nhiều bất cập, hiệu quả không cao. Định hướng nghề của các em vẫn chủ yếu theo xu hướng phổ biến vào đại học với hy vọng ra trường làm việc ở các cơ quan trong khu vực nhà nước để thoát khỏi cảnh làm nông lâm nghiệp, thoát nghèo và thay đổi vị thế xã hội của bản thân, gia đình. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy sự chuyển hướng mới trong nhận thức của một bộ phận học sinh là chọn học nghề thay vì cố vào đại học, chi phí học tập tốn kém nhưng khó tìm việc phù hợp.

 Từ khóa: định hướng nghề nghiệp, học sinh trung học phổ thông dân tộc nội trú.

Tải bài viết