Sử dụng vốn xã hội trong giải quyết xung đột cộng đồng: phát hiện từ nghiên cứu định tính ở hai địa phương ven đô thuộc Đồng bằng sông Hồng

27/10/2020

NGUYỄN ĐỨC CHIỆN

 

 

Tóm tắt: Vai trò vốn xã hội trong phát triển được kiểm chứng qua nhiều nghiên cứu trên thế giới và một số ở Việt Nam gần đây. Điều lý thú là một vài nghiên cứu chỉ ra vai trò của vốn xã hội trong hòa hợp cộng đồng, giải quyết xung đột xã hội trong cộng đồng truyền thống. Tuy nhiên, ở Việt Nam, cho đến nay còn thiếu vắng nghiên cứu về vai trò vốn xã hội trong giải quyết xung đột xã hội, nhất là các địa phương ven đô - nơi còn bảo lưu truyền thống và đang chuyển đổi về cấu trúc, giá trị xã hội, xung đột xã hội có xu hướng gia tăng và đặt ra nhiều câu hỏi cần giải đáp. Dựa vào nguồn dữ liệu nghiên cứu định tính, bài viết có phát hiện mang tính nhận diện loại hình xung đột xã hội và vốn xã hội trong cộng đồng; đặc biệt lý giải tính hai mặt của vốn xã hội trong giải quyết xung đột; bàn luận về học thuật, thực tiễn sử dụng vốn xã hội trong giải quyết xung đột cộng đồng ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: vốn xã hội, xung đột cộng đồng.

Tải bài viết