Di động xã hội và quản lý di động xã hội đối với nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao ở Việt Nam

27/10/2020

ĐÀO THANH TRƯỜNG

 

Tóm tắt: Di động xã hội là một quy luật tất yếu trong cộng đồng khoa học, xuất phát từ nhu cầu, đặc điểm của nguồn nhân lực khoa học và công nghệ và sự cạnh tranh chất xám giữa các quốc gia, các tổ chức trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Từ tiếp cận di động xã hội, bài viết nhận diện khái niệm nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao và những nghịch lý trong chính sách quản lý di động xã hội của nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao, từ đó đề xuất về sự thay đổi triết lý chính sách quản lý di động xã hội đối với nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao của Việt Nam hiện nay trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

 

Từ khóa: di động xã hội, nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao, chảy chất xám, tuần hoàn chất xám.

Tải bài viết