Kiểm soát phân tầng xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay

27/10/2020

NGUYỄN ĐÌNH TẤN

 

Tóm tắt: Khái niệm “phân tầng xã hội” xuất hiện khá sớm ở các nước phương Tây. Nhưng trước đây, nó được hiểu đồng nhất như bất bình đẳng xã hội và nhiều chính khách cũng như một số học giả coi đó là một phạm trù “tư sản”. Vì vậy nó đã từng bị nhiều nước XHCN, trong đó có Việt Nam có phần e ngại và không đưa vào chương trình giảng dạy trong các trường cao đẳng và đại học. Từ những năm đầu của thập kỷ 90 của thế kỷ trước, khi bắt đầu thời kỳ đổi mới, mở cửa, ngành xã hội học và theo đó là khái niệm phân tầng xã hội đã được đưa vào nghiên cứu và giảng dạy chính thức tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Các nhà khoa học đã làm mới diện mạo của nó và đạt được một số thành tựu có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.

 

Từ khóa: phân tầng xã hội hợp thức và không hợp thức, kiểm soát phân tầng xã hội, quản lý phát triển xã hội, tầng lớp xã hội ưu trội.

Tải bài viết