Vai trò của xung đột trong phát triển xã hội hiện nay

27/10/2020

ĐẶNG NGUYÊN ANH

Tóm tắt: Quan điểm phổ biến trong nghiên cứu và quản lý xã hội hiện nay cho rằng mâu thuẫn và xung đột xã hội là rào cản đối với sự phát triển và tiến bộ. Do đó, nhiều giải pháp chính sách pháp luật được đề xuất nhằm hạn chế, giảm thiểu tối đa xung đột nhằm đảm bảo sự ổn định xã hội. Với cách tiếp cận lý thuyết xung đột, bài viết đưa ra cách nhìn nhận khách quan đối với xung đột xã hội, đánh giá chức năng tích cực của xung đột đối với biến đổi xã hội. Nhiệm vụ quan trọng của nghiên cứu xã hội học ở Việt Nam hiện nay là nhận diện xung đột và các nguyên nhân dẫn đến xung đột, các giải pháp ngăn ngừa và giải quyết xung đột một cách khoa học, khách quan. Yêu cầu từ thực tiễn cho thấy cần xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý để thể chế hóa xung đột xã hội, góp phần quản lý và phát triển xã hội hiệu quả hơn.

 

Từ khóa:  mâu thuẫn xã hội, xung đột xã hội, phát triển xã hội, quản lý xã hội

 

Tải bài viết