Một số khó khăn trong hội nhập xã hội của người lao động nước ngoài gốc Nhật tại Nhật Bản

27/10/2020

PHAN CAO NHẬT ANH

Tóm tắt: Người lao động nước ngoài gốc Nhật là một bộ phận trong lực lượng lao động của Nhật Bản hiện nay, và số lượng lao động này có xu hướng gia tăng. Nhưng nhóm lao động này gặp nhiều khó khăn trong hội nhập xã hội tại Nhật Bản như vấn đề ngôn ngữ, công việc… Bài viết tìm hiểu một số khó khăn trong hội nhập xã hội của người lao động nước ngoài gốc Nhật tại Nhật Bản trong những năm qua, đồng thời gợi mở vấn đề cho lao động Việt Nam sang thực tập và lao động ở Nhật Bản.

Từ khóa: xã hội Nhật Bản, người lao động gốc Nhật, hội nhập xã hội, việc làm

Tải bài viết