Tiếp cận cấu trúc và tiếp cận văn hóa trong nghiên cứu xã hội học

27/10/2020

 

NGUYỄN ĐỨC TRUYẾN

Tóm tắt: Trong phương pháp nghiên cứu xã hội học, người ta thường nói tới hai cách tiếp cận định lượng và định tính như là hai cách tiếp cận đối lập với nhau, dù trên thực tế, chúng bổ sung và không thể tách biệt với nhau. Friedrich Tenbruck cho rằng các nhà xã hội học, cho đến nay, chủ yếu chỉ quan tâm đến các cấu trúc xã hội và bỏ qua các sự kiện văn hóa vốn chỉ tồn tại trong những suy nghĩ hay ý thức của con người, và không thể áp dụng cách tiếp cận định lượng. Tuy nhiên, các cấu trúc xã hội cũng không thể tồn tại nếu không có các sự kiện văn hóa thể hiện dưới dạng các giá trị, chuẩn mực và mô hình văn hóa được xem là tinh thần của chúng. Vì thế phải coi văn hóa như là yếu tố cấu thành đối tượng của xã hội học chung chứ không phải của xã hội học chuyên biệt. Tiếp cận cấu trúc vì thế không thể tách rời cách tiếp cận văn hóa.

Từ khóa: tiếp cận cấu trúc, tiếp cận văn hóa, tồn tại xã hội, ý thức xã hội.

Tải bài viết