Nghiên cứu về tầng lớp trung lưu: từ kinh nghiệm Châu Á đến thực tiễn Việt Nam

27/10/2020

TRỊNH DUY LUÂN

Tóm tắt: Bài viết mở đầu với khái niệm  xã hội học về tầng lớp trung lưu và các yếu tố cấu thành bao gồm tầng lớp trung lưu “cũ” và “mới”. Sự hình thành những tầng lớp trung lưu mới ở châu Á và khu vực Đông Nam Á có những đặc điểm riêng và đóng những vai trò khác nhau trong đời sống chính trị, kinh tế xã hội và văn hóa ở mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN đã làm hình thành tầng lớp trung lưu với nòng cốt là nhóm doanh nhân, những chuyên gia trình độ chuyên môn cao và giới quản lý. Điểm luận những nghiên cứu gần đây nhằm nhận diện và “định hình” tầng lớp trung lưu ở Việt Nam hiện nay, bài viết chỉ ra một số vấn phương pháp luận và phương pháp đo lường tầng lớp trung lưu ở Việt Nam hiện nay cần được lưu ý trong những nghiên cứu tiếp theo về chủ đề này.

Từ khóa: tầng lớp trung lưu, giai cấp trung lưu, gia đình trung lưu, Đông Nam Á.

Tải bài viết