Thực trạng việc làm của lao động trình độ sơ cấp và trung cấp tại Việt Nam hiện nay

28/12/2021

KHUẤT THỊ DIỆU LINH

Tóm tắt: Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực đã qua đào tạo là một trong ba giải pháp chiến lược của Việt Nam nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Mặc dù đã có nhiều chính sách khuyến khích và chương trình thúc đẩy công tác đào tạo và học nghề, song quy mô lực lượng lao động trình độ sơ cấp và trung cấp không cho thấy sự cải thiện đáng kể. Bài viết phân tích cơ cấu và thực trạng việc làm của nhóm lao động trình độ sơ cấp và trung cấp tại Việt Nam hiện nay. Kết quả cho thấy nhóm trình độ sơ cấp và trung cấp tập trung ở nông thôn nhiều hơn thành thị, ở miền Bắc và miền Trung nhiều hơn miền Nam. Trong khi tỷ lệ nhóm sơ cấp ở nam lớn hơn nữ, thì tỷ lệ nhóm trung cấp cao ở nhóm tuổi trên 50. Nhóm sơ cấp dường như đang được ưa thích trên thị trường lao động hơn so với nhóm trung cấp với tỷ lệ có việc làm, thời gian làm việc đủ và trung bình mức lương cao hơn.