Tổ chức xã hội phòng chống và ứng phó với dịch bệnh Covid-19: Một tổng quan nghiên cứu

28/12/2021

ĐẶNG THỊ VIỆT PHƯƠNG

Tóm tắt: Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Việt Nam đã có chiến lược huy động sự tham gia của mọi chủ thể xã hội. Nghiên cứu quốc tế chỉ ra vai trò quan trọng của các tổ chức xã hội  trong phòng chống dịch. Trong khi đó, vai trò của các tổ chức xã hội ở Việt Nam lại chưa được nghiên cứu thỏa đáng. Bài viết tổng quan các nghiên cứu trong nước và quốc tế sử dụng hai từ khóa tìm kiếm “Covid-19” và “tổ chức xã hội” nhằm tìm hiểu sự tham gia của các tổ chức xã hội trong phòng chống dịch và những yếu tố ảnh hưởng tới sự tham gia của họ. Kết quả nghiên cứu cho thấy tổ chức xã hội tham gia phòng chống Covid-19, từ cung ứng vật tư, dịch vụ thiết yếu, thông tin, nhân lực cho đến vận động chính sách và huy động nguồn lực. Bài viết cũng chỉ ra một số yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động phòng dịch của các tổ chức xã hội , như việc giãn cách xã hội, các chính sách vĩ mô, không gian hoạt động, nguồn lực tài chính, đưa ra một số triển vọng mới cho sự phục hồi và phát triển của các tổ chức xã hội trong giai đoạn hậu Covid-19.