Vận dụng lý thuyết vốn xã hội và mạng lưới xã hội trong nghiên cứu sự tham gia xã hội của người cao tuổi

28/12/2021

ĐOÀN PHƯƠNG THÚY

Tóm tắt: Vốn xã hội và mạng lưới xã hội có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cuộc sống cho người cao tuổi (NCT) cả về mặt vật chất lẫn tinh thần, nhất là hoạt động cộng đồng, xã hội của NCT. Các hội, đoàn thể, câu lạc bộ là những tổ chức cần thiết hỗ trợ, bù đắp cho đời sống tinh thần của NCT. Nghiên cứu sự tham gia xã hội của NCT ở nông thôn từ cách tiếp cận vốn xã hội và mạng lưới xã hội với mục đích tìm hiểu sự tham gia xã hội của NCT nhằm tìm ra những thay đổi, trên cơ sở đó giúp những nhà hoạch định chính sách, người làm công tác trong lĩnh vực NCT có thể đưa ra những giải pháp hỗ trợ phù hợp. Bài viết bàn luận, gợi mở những tiếp cận lý thuyết vốn xã hội và mạng lưới xã hội để tìm hiểu sự tham gia xã hội của người cao tuổi ở nông thôn hiện nay.