Thông điệp về chức năng gia đình qua phân tích chuyên mục Thư Tâm sự, báo Phụ nữ Việt Nam

28/12/2021

NGUYỄN THỊ TUYẾT MINH

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

Tóm tắt: Phân tích nội dung báo chí là một trong bốn nội dung cơ bản mà Max Weber đã nêu ra khi đề xuất chuyên ngành xã hội học báo chí. Phương pháp phân tích nội dung định lượng trong khoảng thời gian cụ thể với số lượng tin bài đủ lớn cho phép hình dung về các kiến tạo xã hội trên mặt báo về vấn đề phân tích. Với câu hỏi nghiên cứu chức năng của gia đình thể hiện như thế nào trong chuyên mục Thư tâm sự trên báo Phụ nữ Việt Nam, một khảo sát sử dụng phương pháp phân tích nội dung đã được thực hiện với 402 bài chuyên mục Thư tâm sự từ 201 số báo trong khoảng thời gian từ tháng 1/2013 đến 6/2014. Kết quả phân tích chỉ ra các chức năng cơ bản của gia đình đều được đề cập trong các tin bài, tuy nhiên, một số chức năng được đề cập với tỷ lệ cao hơn như chức năng tâm lý tình cảm, chức năng kinh tế. Chức năng sinh đẻ được đề cập ở tỷ lệ không cao và thay vì số lượng con được đề cập thì vấn đề sức ép về sinh con trai là vấn đề được đề cập nhiều hơn.