Đóng góp xã hội của người cao tuổi học vấn cao ở đô thị

28/12/2021

NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

NGUYỄN QUANG TUẤN

Tóm tắt: Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Do đó việc khai thác tiềm năng và phát huy vai trò của người cao tuổi là thực sự cần thiết, đặc biệt là nhóm người cao tuổi học vấn cao. Bài viết phân tích số liệu thứ cấp từ bộ số liệu mẫu Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 và Điều tra Mức sống dân cư 2018 (VHLSS 2018) kết hợp phương pháp phỏng vấn sâu. Kết quả nghiên cứu cho thấy người cao tuổi học vấn cao ở khu vực đô thị có vai trò nổi bật trong hoạt động giáo dục đào tạo, phát triển việc làm và tư vấn chính sách. Người cao tuổi học vấn cao cũng là lực lượng nòng cốt trong các tổ chức xã hội ở địa phương và đóng vai trò quan trọng xây dựng đời sống văn hóa, phát huy các giá trị truyền thống trong gia đình và cộng đồng.