Đời sống người cao tuổi Việt Nam trong đại dịch Covid-19 (Nghiên cứu trường hợp tại TP. HCM)

28/12/2021

NGUYỄN HỮU HOÀNG

Tóm tắt: Người cao tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh đang chịu tác động nặng nề và đa chiều bởi làn sóng thứ 4 đại dịch Covid-19. Dựa trên kết quả khảo sát trực tuyến 369 người cao tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh cuối tháng 6 năm 2021, tác giả phân tích những chiều cạnh khác nhau đời sống người cao tuổi trong đại dịch lần này. Nghiên cứu cho thấy, đại dịch Covid-19 có tác động sâu sắc đến quan hệ xã hội, tính chất của các sinh hoạt thường nhật trong đời sống gia đình, làm trầm trọng hoá sức khỏe tâm thần người cao tuổi. Kiểm định mô hình tâm lý “dị biệt” điển hình của người cao tuổi trong đại dịch đã khẳng định trạng thái tích cực, lạc quan là xu hướng chủ đạo. Đặc biệt, yếu tố “tín ngưỡng, niềm tin và sức mạnh tôn giáo” như một giải pháp trị liệu hữu hiệu bên cạnh yếu tố y khoa giúp họ thoát khỏi khủng hoảng tinh thần, lạc quan vượt qua đại dịch. Kết quả này thúc đẩy quan tâm của xã hội, cũng như nghiên cứu chuyên sâu và can thiệp chính sách nhằm đảm bảo đời sống cho người cao tuổi trong bối cảnh đại dịch Covid-19.