Hàng rong trong lịch sử kinh tế - xã hội Hà Nội

27/10/2020

 

NGUYỄN TUẤN MINH

Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu các đặc trưng của hàng rong trong lịch sử Hà Nội, qua 4 giai đoạn: giai đoạn Phong kiến với một nền kinh tế nông nghiệp, tự cung tự cấp; giai đoạn Pháp thuộc với sự pha trộn của phương thức sản xuất phong kiến và tư bản chủ nghĩa; giai đoạn trước Đổi mới với một nền kinh tế kế hoạch; và cuối cùng giai đoạn Đổi mới với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhiều bằng chứng đã cho thấy sự tồn tại và vai trò quan trọng của hoạt động hàng rong trong đời sống xã hội đô thị xưa và nay. Hàng rong có một sức sống riêng dai dẳng và không dễ dàng xóa bỏ bởi các biện pháp hành chính, nhất là khi những người lao động tầng lớp dưới vẫn cần đến nó như một nguồn cung cấp hàng hóa, hay một phương thức sinh kế.

Từ khóa: hàng rong, đô thị, Hà Nội, khu vực phi chính thức.

Tải bài viết