Xã hội học ở Hà Lan

10/10/2021

BÙI THẾ CƯỜNG

Tóm tắt: Văn liệu về xã hội học quốc tế ở Việt Nam thường đề cập đến “những nền xã hội học lớn”, song trên thế giới còn có “những nền xã hội học nhỏ” mà các nhà xã hội học Việt Nam rất nên tìm hiểu để học hỏi. Tuy ở một quốc gia dân số không cao, song xã hội học Hà Lan có một lịch sử độc đáo, gắn chặt với hoàn cảnh và nhu cầu của đất nước, đồng thời hội nhập quốc tế cao. Xã hội học ở Hà Lan khởi đầu từ Trường phái mô tả học xã hội Amsterdam thập niên 1920, gắn bó mật thiết với quy hoạch vùng và kế hoạch hóa xã hội. Sau 1945 kéo dài đến thập niên 1970, xã hội học Hà Lan bước vào thời kỳ bùng nổ, thoạt đầu chịu ảnh hưởng mạnh của xã hội học Mỹ dựa trên chức năng luận cấu trúc và khảo sát định lượng, nhưng sau đó tiếp nhận nhiều ảnh hưởng quốc tế đa dạng trong lý thuyết và phương pháp. Nền xã hội học này gặp nhiều thách thức kể từ thập niên 1980, nhưng với đổi mới chính sách khoa học của chính phủ, nó tiếp tục phát triển theo hướng tăng tính quốc tế và thâm nhập sâu vào nghiên cứu đánh giá chính sách.