Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số an sinh quốc gia ở Việt Nam

10/10/2021

NGHIÊM THỊ THỦY

TRẦN NGUYỆT MINH THU

Tóm tắt: Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số an sinh quốc gia trong mối liên hệ với an ninh kinh tế, an ninh chính trị, an ninh quốc phòng, an ninh con người phù hợp với trình độ phát triển và điều kiện Việt Nam là một nhiệm vụ cấp bách của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nhằm thực hiện mục tiêu đảm bảo an ninh quốc gia trong quá trình hội nhập và phát triển. Bộ chỉ số là cơ sở xây dựng, giám sát, đánh kết quả thực hiện các chiến lược, chính sách phát triển của Việt Nam như Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 và triển khai Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030. Sau khi hoàn thành, Bộ chỉ số an sinh quốc gia sẽ được sử dụng như một bộ công cụ để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia.