Phân tích các bên liên quan trong đào tạo thực hành công tác xã hội thuộc chương trình cử nhân ở Việt Nam

10/10/2021

BÙI THANH MINH

Tóm tắt: Đào tạo thực hành là một nội dung quan trọng trong đào tạo Công tác xã hội, quyết định chất lượng của đội ngũ nhân lực Công tác xã hội. Tuy nhiên, hoạt động này ở Việt Nam hiện gặp nhiều khó khăn, thách thức, dẫn đến hiệu quả đào tạo chưa cao. Phân chia “quyền lực” và “lợi ích” bất hợp lý giữa các bên liên quan trong đào tạo thực hành là nguyên nhân dẫn đến sự kém hiệu quả trong hợp tác, đảm bảo chất lượng đào tạo. Thông qua phân tích tài liệu và phỏng vấn sâu 28 giảng viên, sinh viên và cán bộ hướng dẫn thực hành tại các cơ sở, bài viết chỉ ra rằng các cơ sở thực hành và sinh viên đang được phân chia ít “quyền lực” nhất, điều này tạo ra những hệ quả tiêu cực đến hiệu quả thực hành. Nâng cao quyền lực và lợi ích trong chuyên môn của các cơ sở thực hành, sinh viên; giảm quyền lực của giảng viên, cơ sở đào tạo là các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thực hành.