Sự thích ứng của giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với dạy học trực tuyến trong bối cảnh đại dịch Covid-19

10/10/2021

NGUYỄN THỊ LAN

Tóm tắt: Từ đầu năm 2020, để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19, các trường học ở Việt Nam đã phải đóng cửa, các lớp học phải chuyển sang hình thức dạy - học trực tuyến. Ở Việt Nam, giáo dục trực tuyến còn khá xa lạ và là một thách thức đối với nhiều giảng viên. Kết quả khảo sát về sự thích ứng của giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) với dạy học trực tuyến trong bối cảnh Covid-19 cho thấy, giảng viên của trường cơ bản đã có sự thích ứng khá tốt với dạy học trực tuyến về nhận thức, thái độ và hành động. Tuy nhiên, sự thích ứng này mới chỉ dừng ở mức ứng phó với tình huống biến cố như đại dịch Covid-19. Do vậy, thời gian tới cần sự phối hợp đồng bộ của các bên liên quan với những kế hoạch cụ thể, khoa học, triển khai bài bản để hoạt động giảng dạy trực tuyến thực sự chất lượng và hiệu quả.