Nhận thức và hành vi phân loại rác thải của người dân ở Hà Nội hiện nay

10/10/2021

NGUYỄN THỊ KIM NHUNG

Tóm tắt: Phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng là một trong bốn phường ở Hà Nội triển khai phân loại rác thải theo dự án 3R giai đoạn 2006-2009. Bằng phương pháp điều tra xã hội học với 192 phiếu hỏi và 12 phỏng vấn bán cấu trúc người dân, nghiên cứu cho thấy có một bộ phận người dân tiếp tục thực hiện phân loại rác, dù dự án 3R đã kết thúc, trong đó tỉ lệ người dân thực hiện phân loại rác vô cơ thấp nhất, và tăng dần đối với loại rác hữu cơ. Tỉ lệ tham gia của người dân trong phân loại rác tái chế được ghi nhận là cao nhất. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu phản ánh mức độ nhận thức của người dân tương đối đầy đủ về hoạt động phân loại rác thải. Trong đó, tỉ lệ nữ giới có mức độ đồng tình về trách nhiệm hộ gia đình thực hiện phân loại rác thải cao hơn nam giới, người cao tuổi có mức độ phản đối nhận định về các ảnh hưởng do phân loại rác thải gây ra cao hơn nhóm trung tuổi và trẻ tuổi. Ngoài ra, thói quen cũng được phát hiện là yếu tố thúc đẩy người dân thực hiện các loại rác vô cơ, hữu cơ và tái chế như hiện nay.