Hành vi tiêu dùng thực phẩm an toàn trong các hộ gia đình hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa và quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội)

10/10/2021

MAI LINH

Tóm tắt: Dựa trên số liệu khảo sát 504 người dân tại quận Hoàn Kiếm và thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, bài viết phân tích thực trạng lựa chọn, chế biến và bảo quản thực phẩm của các hộ gia đình thành phố Hà Nội hiện nay và làm rõ những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thực phẩm an toàn của người dân. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu thu được, bài viết đề xuất một vài khuyến nghị nhằm khuyến khích tiêu dùng thực phẩm an toàn trong cộng đồng như: người dân cần chủ động tiếp cận thông tin về thực phẩm an toàn, cách phân biệt thực phẩm kém chất lượng và cách thức lựa chọn thực phẩm an toàn để đảm bảo sức khỏe cho người thân trong gia đình. Cần đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục kiến thức khoa học kỹ thuật và pháp luật về an toàn thực phẩm, nhằm nâng cao nhận thức và hành vi tiêu dùng thực phẩm an toàn trong các hộ gia đình, đặc biệt là với những người sản xuất, kinh doanh thực phẩm.