Ảnh hưởng của Internet đến gia đình Việt Nam hiện nay

10/10/2021

NGUYỄN THỊ THÁI LAN

LÊ THỊ KIM DUNG

Tóm tắt: Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ người dùng Internet cao trong khu vực và trên thế giới. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khái quát bức tranh tổng thể về ảnh hưởng của Internet đến gia đình Việt Nam hiện nay thông qua phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu. Các nhận định, đánh giá được đưa ra trên cơ sở so sánh và đối chiếu các dữ liệu định tính và định lượng của các nghiên cứu trước đây. Kết quả cho thấy Internet mang đến cho gia đình những giá trị tích cực về mặt giải trí, giao tiếp và đa dạng hóa các kênh trong mối quan hệ gắn kết giữa các thành viên gia đình. Tuy nhiên, kèm theo đó là các vấn đề về sức khỏe tâm thần và thể chất khi cá nhân lạm dụng Internet, giao tiếp trực tiếp giảm và sự lỏng lẻo, xa rời trong mối quan hệ gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Trước thực tế này, việc xây dựng hệ thống giải pháp phù hợp nhằm tăng cường an sinh và hạnh phúc gia đình, hạn chế tác động tiêu cực và bảo vệ trẻ em khỏi những tác động của việc sử dụng Internet có ý nghĩa thiết thực, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh khi nhu cầu sử dụng Internet tăng cao.