Đô thị hóa, già hóa dân số và vấn đề xã hội

10/10/2021

HOÀNG BÁ THỊNH

Tóm tắt: Các nghiên cứu về dân số và phát triển nhấn mạnh mối liên hệ giữa hai yếu tố già hóa và đô thị hóa. Bài viết này, trên cơ sở dữ liệu trong nước và thế giới, đề cập đến quá trình đô thị hóa và già hóa dân số. Xu hướng chung là các quốc gia, vùng có tỷ lệ đô thị hóa cao thì cũng có tỷ lệ già hóa cao. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD, 2015), tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên dự kiến sẽ tăng lên 25,1% vào năm 2050 tại các quốc gia thành viên. Đặc biệt, các thành phố chiếm số lượng lớn người cao tuổi và là nơi sinh sống của 43,2% dân số cao tuổi. Các khu vực/châu lục có mức độ đô thị hóa cao cũng có tỷ lệ già hóa cao. Người cao tuổi trong đời sống đô thị gặp những thách thức về vận động, đi lại, tham gia vào thị trường lao động, việc làm, bị phân biệt đối xử. Từ đó, bài viết đưa ra một vài gợi ý giải pháp về chiều cạnh xã hội đối với người cao tuổi trong quá trình đô thị hóa hiện nay, lưu ý đến xây dựng môi trường thân thiện với NCT, không phân biệt đối xử, hợp tác công-tư trong chăm sóc NCT.