Những yếu tố thúc đẩy sự tham gia tôn giáo tại đô thị của người công giáo di cư ở Việt Nam hiện nay

10/10/2021

HOÀNG THU HƯƠNG

CÙ THỊ THANH THÚY

Tóm tắt: Các nghiên cứu trên thế giới đã ghi nhận sự biến đổi thực hành tôn giáo sau di cư đối với di cư quốc tế. Nghiên cứu này đã sử dụng bộ dữ liệu khảo sát định lượng và định tính người Công giáo di cư tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và TP. Biên Hòa để phân tích mối liên hệ giữa các yếu tố đặc trưng nhân khẩu xã hội, đặc trưng tôn giáo cá nhân (niềm tin tôn giáo, trải nghiệm tôn giáo, truyền thống tôn giáo, mức độ sùng đạo của cá nhân và của giáo xứ quê gốc) và tính tôn giáo của cộng đồng nơi đến (sức hấp dẫn của các nghi lễ tôn giáo, sự đa dạng sinh hoạt tôn giáo và sức hấp dẫn của cộng đồng xã hội - tôn giáo bản địa) với mức độ tham gia tôn giáo của người Công giáo di cư. Kết quả cho thấy sự tham gia tôn giáo của người Công giáo di cư có mối liên hệ với các yếu tố đặc trưng nhân khẩu xã hội ngoại trừ yếu tố giới, và các yếu tố liên quan đến căn tính tôn giáo cá nhân, sự đa dạng các hội/nhóm tôn giáo tại cộng đồng nơi đến, vị trí và mức độ đông đảo của cộng đồng Công giáo nơi đến là yếu tố cơ bản thúc đẩy sự tham gia tôn giáo của người Công giáo di cư.