Tiếp cận Xã hội học về cái thiêng và không gian thiêng

10/10/2021

HOÀNG VĂN CHUNG

Tóm tắt: Quá trình biến đổi tôn giáo diễn ra trên phạm vi toàn cầu từ đầu thế kỷ 20 thách thức những dự báo khoa học dường như rất chắc chắn trước đó về sự suy thoái tôn giáo, đồng thời đòi hỏi những luận giải mới về sức sống và ý nghĩa của tôn giáo đối với cá nhân và nhóm. Nhiều nhà nghiên cứu đã trở lại với các công trình kinh điển để tìm kiếm những cơ sở lý luận và từ đó phát triển các luận điểm của riêng mình. Khi phân tích các thành tố cốt lõi của tôn giáo qua tiếp cận Xã hội học, cái thiêng nổi lên như một tâm điểm và đi cùng với nó là không gian thiêng. Dưới dạng tổng luận các thảo luận về lý thuyết từ Xã hội học cổ điển đến Xã hội học đương đại, tác giả góp phần cung cấp cơ sở lý luận cho nghiên cứu về cái thiêng và không gian thiêng nói riêng, và cho nghiên cứu tôn giáo theo tiếp cận Xã hội học nói chung trong bối cảnh hiện nay.