Thực trạng tiếp cận đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số (Qua nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Lai Châu)

10/10/2021

VŨ THỊ THANH

Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu thực trạng và những yếu tố ảnh hưởng tới tiếp cận đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lai Châu dựa trên khảo sát định lượng 200 phụ nữ dân tộc thiểu số và một số phỏng vấn định tính phụ nữ, nam giới và cán bộ lãnh đạo địa phương. Kết quả cho thấy việc tiếp cận đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế. Phụ nữ ít được thừa kế đất đai từ cha mẹ và có ít tiếng nói trong các quyết định về đất đai của gia đình. Tình trạng phụ nữ dân tộc không có tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn rất phổ biến. Có nhiều rào cản làm hạn chế việc tiếp cận đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số, trong đó phổ biến nhất là phong tục tập quán và định kiến giới. Bản thân phụ nữ cũng chưa nhận thức được đầy đủ về quyền lợi của mình đối với đất đai. Trong khi đó, các chính sách về đất đai của Việt Nam nhìn chung mang tính trung lập về giới nên chưa tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ dân tộc thiểu số có cơ hội tốt hơn trong tiếp cận đất đai.