Ảnh hưởng tích cực của Phật giáo đến đạo đức kinh doanh của doanh nhân tại Hà Nội

10/10/2021

NGUYỄN THỊ MINH NGỌC

Tóm tắt: Một vài thập kỷ gần đây, tôn giáo ở Việt Nam phát triển theo chiều hướng nhập thế và xu thế này ảnh hưởng đến đời sống xã hội ngày càng mạnh mẽ. Tôn giáo, trong đó có Phật giáo, tác động tới mọi tầng lớp xã hội, trong đó doanh nhân là nhóm có sự kết nối với tôn giáo trên nhiều chiều cạnh. Bài viết đi sâu tìm hiểu ảnh hưởng tích cực của Phật giáo đến đạo đức kinh doanh của doanh nhân Hà Nội hiện nay. Không ít bằng chứng cho thấy những giá trị đạo đức của Phật giáo hiện đang được doanh nhân áp dụng trong hoạt động kinh doanh của mình, và sự thay đổi của việc áp dụng giá trị Phật giáo vào kinh doanh trên phương diện bản thân doanh nhân và doanh nghiệp.