Thực trạng và xu hướng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của lực lượng lao động đang có việc làm ở Việt Nam giai đoạn 2016-2019

10/10/2021

PHẠM NGỌC TÂN

PHẠM HỒNG BẮC

TÔ THỊ HỒNG

Tóm tắt: Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện có hiệu lực từ ngày 01/01/2008 (Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006). Dựa trên số liệu Điều tra Lao động-Việc làm năm 2016 và 2019, nghiên cứu được thực hiện nhằm nhận diện thực trạng và xu hướng tham gia BHXH tự nguyện của lực lượng lao động ở Việt Nam sau hơn 10 năm thực hiện chính sách. Kết quả cho thấy, về tổng thể, tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện của lực lượng lao động có xu hướng tăng nhưng vẫn còn thấp so với tiềm năng. Tuy nhiên, phần lớn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không đang thuộc đối tượng của loại hình bảo hiểm này. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong nhóm đối tượng đích lại rất thấp và có xu hướng giảm. Bên cạnh đó, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có sự khác biệt giữa các nhóm xã hội theo các chiều cạnh: giới tính, nhóm tuổi, học vấn, tình trạng hôn nhân, thu nhập, nghề nghiệp, khu vực làm việc và vị thế việc làm…