Thực hành chăm sóc bà mẹ mang thai và trẻ em dân tộc thiểu số dưới 2 tuổi

27/10/2020

 

NGUYỄN HỒNG THÁI

Tóm tắt: Cải thiện quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ bà mẹ mang thai và trẻ em dưới 2 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số, một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ trong chương trình quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2020. Bài viết phân tích số liệu của dự án nghiên cứu 203 bà mẹ thuộc 12 dân tộc thiểu số tại 4 tỉnh đang nuôi 330 trẻ dưới 5 tuổi năm 2015. Các phân tích cung cấp một số bằng chứng về ảnh hưởng của đói nghèo, khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, phong tục tập quán lạc hậu và khác biệt giới đến việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em dân tộc thiểu số giai đoạn đầu đời từ 0 đến 2 tuổi, và từ đó đưa ra một số khuyến nghị, chính sách hỗ trợ và mô hình can thiệp nhằm nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần của nhóm trẻ dân tộc thiểu số này.

Từ khóa: trẻ em, sinh đẻ, dân tộc thiểu số, chăm sóc sức khỏe.

Tải bài viết