Nghiên cứu định tính: Lịch sử, chức năng và cách chọn mẫu

14/05/2021

NGUYỄN TUẤN ANH

Tóm tắt: Bài viết có ba nội dung. Nội dung thứ nhất bàn về lịch sử nghiên cứu định tính. Ngoài việc nêu khái quát định nghĩa nghiên cứu định tính, các dấu mốc quan trọng của quá trình phát triển nghiên cứu định tính sẽ được đề cập trong nội dung này. Phương pháp nghiên cứu định tính trong nhân học, xã hội học, tâm lý học, sử học cũng được bàn đến một cách vắn tắt ở đây. Nội dung thứ hai của bài viết tập trung vào các chức năng của nghiên cứu đính, bao gồm: mô tả; giải thích; đánh giá; tạo dựng lý thuyết, giải pháp, sáng kiến. Nội dung thứ ba của bài viết bàn về phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu định tính. Cụ thể là nội dung này đề cập đến dung lượng mẫu và cách thức chọn mẫu trong nghiên cứu định tính.