Tình trạng căng thẳng và một số yếu tố liên quan trong học sinh Trung học phổ thông tại Hà Nội

14/05/2021

PHẠM TRẦN THĂNG LONG

Tóm tắt: Căng thẳng (stress) xảy ra ở học sinh Trung học phổ thông (THPT) có mối liên hệ với năng lực thích ứng và điều chỉnh hành vi của cá nhân gắn với đặc thù lứa tuổi. Bài viết sử dụng dữ liệu khảo sát 448 học sinh ở 05 trường THPT tại Hà Nội trong giai đoạn tháng 3-10/2017 để nhận diện và làm rõ tình trạng căng thẳng ở 4 mức độ xuất hiện, gắn với 3 hoàn cảnh là hoạt động học tập, vui chơi mua sắm, và tình cảm cá nhân. Kết quả nghiên cứu xác nhận tình trạng căng thẳng tồn tại phổ biến trong học sinh nhưng chủ yếu gắn với hoạt động học tập, nhiều hơn ở nhóm nam, có điều kiện kinh tế gia đình nghèo hoặc cận nghèo và ở khối lớp 12; qua đó góp phần làm rõ hơn xu hướng căng thẳng trong học sinh.