Tìm hiểu văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam trong quá trình hình thành những giá trị mới

14/05/2021

TRẦN NGUYỆT MINH THU

Tóm tắt: Văn hóa là nguồn lực quan trọng, được bồi đắp theo thời gian, phản ánh quá trình và đặc điểm phát triển của mỗi thời kỳ, cũng là nhân tố nền tảng làm căn cứ cho việc xây dựng các chiến lược phát triển quốc gia. Qua tìm hiểu một số đặc tính của văn hóa; nhận diện yếu tố giá trị trong nghiên cứu văn hóa tiêu dùng; phân tích đặc điểm tiêu dùng của người Việt Nam, bài viết đã bước đầu xác định những giá trị mới trong tiêu dùng hiện nay, gắn với quá trình phát triển kinh tế-xã hội, bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Số liệu trong bài viết được sử dụng chủ yếu từ kết quả khảo sát đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia: “Văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế” do Viện Xã hội học thực hiện năm 2017-2020.