Hạnh phúc và việc đo lường các nhân tố cấu thành hạnh phúc

14/05/2021

LÊ NGỌC VĂN

Tóm tắt: Nghiên cứu về hạnh phúc đã có lịch sử hàng trăm năm, nhưng cho đến nay, các nhà khoa học trên thế giới vẫn đang còn nhiều tranh cãi liên quan đến khái niệm, bản chất và phương pháp nghiên cứu hạnh phúc. Trong bối cảnh đó, đề tài độc lập cấp quốc gia “Hạnh phúc của người Việt Nam: Quan niệm, thực trạng và chỉ số đánh giá” đã có những nỗ lực bước đầu trong việc xây dựng phương pháp luận nghiên cứu hạnh phúc của người Việt Nam, cụ thể là xây dựng khái niệm hạnh phúc, đề xuất hệ thống chỉ báo đo lường hạnh phúc và phương pháp tính toán chỉ số hạnh phúc của người Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đã cung cấp một sự hiểu mới về những nét đặc thù trong quan niệm hạnh phúc của người Việt Nam; về hệ thống chỉ số hạnh phúc của người Việt Nam, bao gồm chỉ số hạnh phúc chung, chỉ số hạnh phúc trong từng lĩnh vực cơ bản của đời sống và chỉ số hạnh phúc của các nhóm xã hội khác nhau.