Tổng quan về tác động xã hội của đại dịch COVID-19 ở Việt Nam

14/05/2021

NGUYỄN ĐỨC VINH

VŨ MẠNH LỢI

NGUYỄN ĐỨC CHIỆN

Tóm tắt: Dựa trên tổng quan tài liệu, số liệu và thông tin truyền thông, bài viết tập trung phân tích tác động xã hội của đại dịch Covid-19 ở Việt Nam trên các khía cạnh việc làm, an sinh xã hội, hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe, giáo dục và đào tạo, thông tin, truyền thông và chuyển đổi số, quản trị xã hội, niềm tin và đoàn kết cộng đồng. Các phân tích cho thấy, dịch Covid-19 đã có tác động rất lớn, bao gồm cả tác động tiêu cực cũng như những cơ hội mở ra cho các khía cạnh của đời sống xã hội Việt Nam. Bên cạnh những chính sách, giải pháp phòng chống và giảm thiểu thiệt hại do những tác động trước mắt của Covid-19 đối với nền kinh tế và xã hội, Việt Nam cần có tầm nhìn dài hạn, chú trọng xây dựng chiến lược tận dụng khía cạnh tích cực và thời cơ trong và sau đại dịch nhằm thích ứng không chỉ với “trạng thái bình thường mới” mà có thể là một thế giới rất khác trong thời kỳ hậu Covid-19.