Khơi dậy ý chí và khát vọng phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn phát triển mới

14/05/2021

ĐẶNG NGUYÊN ANH

Tóm tắt: Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng mở ra giai đoạn phát triển cường thịnh mới của dân tộc. Sau 35 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của Việt Nam đã lớn mạnh hơn. Tuy còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng đất nước ta chưa khi nào có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu có ý nghĩa lịch sử qua 35 năm đổi mới đã góp phần tăng cường thế và lực của đất nước, thổi luồng sinh khí và mở ra vận hội mới cho phát triển đất nước. Để tiếp nối mạch phát triển đó, cần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc cần được lan tỏa trong toàn xã hội và trở thành niềm tin và hành động của mỗi người. Ý chí và khát vọng mãnh liệt của bao thế hệ đó chính là động lực để đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới, xây dựng thành công một Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc.